Logo kolonie Blaberus slovo z ojediněle upravených písmen
Facebook
Twitter
osobní odběry v Brně

Kolonie švábů BLABERUS v Brně

Uvítací obrázek s maskotem kolonie BLABERUS adultem švába ihned po svleku a s textem Blaberus Vás vítá mezi šváby
Uvítací text Blaberus Vás vítá mezi šváby

chov švábů argentinských, discoidalis a obrovských

Blaberus discoidalis

Blaptica dubia

Blaberus giganteus

rychle, levně a s garancí

počtu, velikosti, objemu i celkové délky

hledáte šváby přesné velikosti


5-8-10-12-15-18-20 a více mm ?

Kolonie BLABERUS to umí

Zajímá vás hmotnost švábů argentinských?

švábi pro vaše zvířátka

Bonusy pro vaše mazlíčky už od první krabičky

mapa stránek
Blaberus nevyužívá cookies, reklamu ani šablony, není nutné s čímkoli souhlasit.
K fotografování nejsou používána usmrcená či jinak paralyzovaná zvířata.

O švábech

aneb podivuhodná zvířátka

Šváb nebo člověk?

Když uvážíme, že se na Zemi první savci objevili před 220 miliony let, první primáti
před 60 miliony, pak historie švábů sahající 350 miliónů let zpět, určuje jasné prvenství.
Zatím, co rozvoj savců a předků člověka byl bouřlivý a pestrý, švábi se za stovky miliónů
let, jako nejstarší vývojový stupeň létajícího hmyzu, vesměs téměř nezměnili.
Výjimečný objev nového druhu, vývojově starého jen několik miliónů let, slovenskými
vědci ve Vietnamu však vyvrací názory na evoluční neměnnost tohoto hmyzu.
Šváb provází člověka již od nepaměti. Jako neobjevený soused nebo spolucestující,
jindy jako nezvaný host a škůdce, nebo chované zvířátko pro radost či jako hmyz
ke krmení jiných živočichů, člověka samotného rovněž.

Šváb a svět?

Švábi jsou rozšířeni téměř po celém světě, vyjma Antarktidy a Arktidy, se zastoupením
největšího počtu jejich druhů především v tropech a subtropech naší planety.
Jejich rozšíření a druhové diverzitě beze sporu značnou měrou napomohl nejen vývoj
kontinentů, ale i migrace lidí a námořní plavba již od svých počátků.

Šváb jako živočich?

3 500 známých i velké množství zatím nepoznaných druhů s řadou společných znaků.
Klasický tvar hmyzu, protáhlé zploštělé tělo, silné nohy, pár tykadel a až na výjimky
dva páry křídel, která nejsou vždy určena k letu, ale vždy poslouží ke korekci pádu.
Barevnost bývá podřízena nenápadnosti, snaze splývat s okolním prostředím,
tedy různé odstíny hnědé až rezaté barvy. Nalezneme ale i druhy jasné barvy.
Výjimkami tak mohou být i anomálie ve vývoji křídel či jejich redukce, průhlednost
skeletu nebo výrazně odlišné jeho části, různosti v reprodukčním cyklu a pod.
Zásadní změnou v oblasti švábů se stalo přeřazení termitů ze samostatného řádu
do podřádu řádu švábů (Blattodea). Tzv. degradace řádu na podřád je podložena
řadou důkazů a došlo k ní přední světovou entomologickou společností v roce 2018.

Šváb a jídelníček?

Švábi jsou všežravci. V jejich jídelníčku nalezneme jakýkoli využitelný zdroj energie.
Od rostlin a jejich plodů přes drobné živočichy včetně drobných savců, např. hlodavců
či netopýrů, tlející zbytky téhož až po odpadní látky včetně exkrementů.
Vedle všežravosti se ale projevuje i potravní specializace daná lokalitou výskytu
i např. přítomností jiných konkrétních druhů živočichů.
Díky své všežravosti a schopnosti přeměny organické hmoty v jakékoli dostupné formě
švábi zastávají zcela nezastupitelnou roli v biotopech, kde žijí, aby se tak sami stali
plnohodnotnou kvalitní potravou dalších živočišných druhů.

Šváb v potravním řetězci?

Při velikosti od několika málo milimetrů až po deset centimetrů, jsou švábi jako hmyz
vyhledávanou potravou stovek živočišných druhů. Obojživelníků, plazů, ptáků, savců.
Zaujímají tak velice významnou roli v potravním řetězci na téměř celé planetě Zemi,
ačkoli je jejich existence člověkem značně přehlížena nebo je jejich výskyt potlačován.
Nelze pominout ani tu skutečnost, že jsou u značné částí lidské populace rovněž
zařazeni na jídelníčku a to v množství nikoli bezvýznamném.

Šváb v České republice?

Přirozeným biotopem je ČR pěti druhům švábů, ale dalších šest zavlečených druhů
dokáže ve vhodných podmínkách přežít. Můžeme se tak setkat s jejich širokým spektrem.
Doma jsou u nás švábi:
- Ectobius blanskus aruncus - šváb lesní český
- Ectobius erythronotus nigricans - rusec
- Ectobius lapponicus - rusec laponský
- Ectobius sylvestris - rusec lesní
- Phyllodromica maculata - rusec plamatý
- Phyllodromica megerlei - rusec síťnatokřídlý
V České republice je chráněný a na červeném seznamu živočišných druhů IUCN
uvedený jedinný šváb, rusec Ectobius erythronotus nigricans.
Ale můžeme se setkat i s druhy:
- Blatella germanica - rus domácí
- Blatta orientalis - šváb obecný
- Periplaneta americana - šváb americký
- Periplaneta australasiae - šváb australský
- Periplaneta brunnea - šváb hnědý
- Supella longipalpa - šváb hnědopruhý

Šváb v teráriích ČR?

Nelze pominout tisíce švábů chovaných v ČR a pocházejících z řady biotopů světa.
Nejen jako krmný hmyz predátorů v teráriích, paludáriích, akváriích, voliérách či výbězích
chovatelů a zoo, ale i jako chovance, často velice raritních druhů, v zájmových chovech,
kteří se pro svou hodnotu a náročnost chovu nikdy krmným hmyzem nestanou.
Jejich výčet nemůže být kompletní a tak nejčastěji chovanými druhy jsou:
- Blaptica dubia - šváb argentinský
- Blaberus discoidalis - šváb discoidalis
- Blaberus giganteus - šváb obrovský
- Archimandrita tesselata - šváb velkokřídlý
- Gromphadorhina portentosa - šváb madagaskarský
- Panchlora nivea - šváb zelený
- Shelfordella tartara - šváb turkistánský
a např. další:
- Archimandrita tessellata
- Ergaula capucina
- Eupolyphaga sinensis
- Gyna capucina
- Lucihormetica sp. Venezuela
- Lucihormetica verrucosa
- Therea olegrandjeani
- Therea petiveriana
Nejčastěji je krmný šváb potravou agam. Oblíbeným krmným hmyzem je chameleonů,
varanů, gekonů, gekončíků, pagekonů, stonožek, kudlanek, ježků, sov, pavouků a jiných.

Šváb a výzkum?

Výzkum pohybového aparátu švábů je jedním z východisek vývoje pohybu robotů,
vnímavost magnetismu je v centru pozornosti fyziologů při zkoumání magnetorecepce,
rozluštění komunikace švábů na chemickém principu může přispět k výrobě insekticidů.
Tzv. kybernetický šváb je výsledkem testů dálkového řízení živého tvora a to včetně
monitorování jeho zrychlení či světové orientace pro přesné směrování jeho pohybu.
Výzkum probíhá i na poli potravin lidí s využitím energeticky bohatého švábího mléka.
Švábi obsahují několik chemikálií s antimikrobiálními účinky i prvoky ve svých útrobách.
A tak je celá řada výzkumů zaměřena na samotné poznání tohoto úspěšného živočicha,
od potravních preferencí či vlivu různých krmných směsí na růst, přes odolnost
v mnoha směrech i např. přičin redukce jejich křídel.
Růstem švábů se zabývala i americká armáda, jiné výzkumy jsou zaměřeny
na přípravky proti plešatění, k léčbě rakoviny i AIDS.

Šváb pro člověka?

Šváb je farmaceutickým průmyslem využíván pro výrobu léků, v potravinářství
je levným zdrojem bílkovin, nebo vitamínových doplňků. Kosmetické firmy
jsou jejich dalším velkým odběratelem. Ze švábů se v neposlední řadě vyrábí
i krmivo pro zemědělská zvířata.

Šváb jako organismus?

morfologie švábů
Šváb je obyvatel dutin a štěrbin. Tělo, podlouhlé, symetrické a ploché, pokryté
tuhou chytinovou schránkou - kutikulou - exoskeletem, je tomu přizpůsobeno.
Exoskelet je neživá zahuštěná kutikula na vnější straně těla, přesněji každého
jeho segmentu, mezi nimiž existují tenké a ohebné kutikuly, což švábovi umožňuje
jejich ohyb a posun. Umožňuje nejen ochranu vnitřních orgánů ale zajišťuje také
i připojení svalů.
Hlavními složkami exoskeletu jsou ve vodě, kyselinách i zásadách nerozpustné
dusíkaté sloučeniny chitin a kuticulin.
Rozlišují se tři hlavní části těla švábů:
- hlava trojúhelníkového tvaru, nejkratší z nich, se složeným párem očí tvaru
fazole na každé straně, s tykadly a ústy pro příjem potravy
- hrudník s křídly, složený ze tří segmentů, každý nesoucí pár nohou
- břicho složené ze segmentů, teleskopicky napojených pod předchozí,
s párem análních cerci na posledním z nich.
Tělesná dutina švába je vyplněna převážně trávícími, reprodukčními, dýchacími
orgány a volnou tkání - tukovými laloky, zásobami bílkovin, tuků a sacharidů.
smyslové orgány švábů
- pár očí, zakrytých průhlednou kutikulou, každé složené z asi 20 000 ommatidií.
Ačkoli každé ommatidium dokáže vytvořit obraz daného objektu, přenosem těchto
informací dochází k registraci pouze jednoho celkového dojmu.
- pár tykadel je receptorem čichu, chutě i hmatu a jejich každá receptorová buňka
je spojena se senzorickým nervem.
- rozptýlené senzory na různých částech těla a na jeho povrchu, izolované,
či ve shlucích, zajišťují především hmat, ale i pach a chuť.
Švábi nemají ucho. Za velmi primitivní sluchové orgány slouží chloupky
na análních cerci, vnímající vibrace zvukových vln.
nervový systém
Jednotlivá centra nervového systému jsou rozmístěna téměř po celém těle švába,
aby tak v hlavě řídila především oči, tykadla a části úst, v hrudníku a břiše
pak inervují ty orgány, které se k nim nejblíže nachází - části těla, kůži, svaly,
vč. svalů trávícího kanálu i reprodukčního systému švába.
Toto rozprostření center vysvětluje přetrvávající činnost oddělených částí těla
po určitou dobu, ale zcela jistě nezaměnitelných se životem.
dýchací systém
Často se uvádí, že šváb dýchá celým povrchem těla. Je to velmi nepřesný popis.
Ve skutečnosti se jedná o vyvinutý systém průdušnic, podélných a příčných,
větvících se do napojených trubic, které ústí vně těla dýchacími póry.
Konečky větví uvnitř tkání a orgánů jim přivádí kyslík a odvádí oxid uhličitý,
což zajišťují kontrakce břišních svalů. Šváb dokáže uzavřít všechny své póry
na značnou dobu a přečkat tak např. zaplavení vodou.
cévní systém
Krev švába, bezbarvá tekutina, neobsahuje respirační pigment, jenž u jiných
organismů zajišťuje transport kyslíku a oxidu uhličitého. Srdce švába, umístěné
ve střední částí těla podél hřbetu, je trubkovité a sestává ze třinácti komor.