Logo kolonie Blaberus slovo z ojediněle upravených písmen
Facebook
Twitter
osobní odběry v Brně

Výzkum Blaberus

aneb švábi úplně jinak

šváb argentinský na váze

Hmotnost švába argentinského je hodnotou značně proměnnou
nejen v průběhu jeho růstu a dospívání, ale také i v průběhu dne
dle dostupnosti potravy a vody, nasycení, zavodnění i vyprázdnění.
 
Cílem níže uvedeného je informovat chovatele o relacích parametrů
násobek přírůstku délky a násobek přírůstku hmotnosti Blaptica dubia,
švába argentinského.
 
Protože je nezpochybnitelné, že je pro krmené zvíře nejen vhodnější,
ale především i zdravější, přijímání menšího počtu větších soust, než naopak, má tato práce Blaberus usnadnit volbu správné krmné velikosti chovatelům zejména rostoucích mláďat.
 
Metodika počítání, vážení a další podrobnosti jsou uvedeny níže.
 
Závěr. Ačkoli probíhají další vážení pro zpřesňování hodnot a některé
nepřesnosti v metodice měření délky živých švábů nelze dostatečně odstranit či více eliminovat, zpřesnění dat nepřinese zásadní změnu zjištěného.
 
Z tabulky je zjevné, že relace mezi veličinami délka a hmotnost dokazují,
jak znatelně rostou i další dva rozměry, šířka a výška švábů, tedy objem těl
a tím i jejich hmotnost. A to tím významněji, čím větší přírůstek nastal.
 
Potvrzuje se nejen předpoklad, že je s rostoucí délkou švába při stejné
hmotnosti krmné dávky potřebný nižší počet větších švábů ke stejnému
nasycení
, ale především je kvantifikován odpovídající poměr.
 
Prostý ekvivalent délky je nedostačující a je nutné použít ekvivalent váhový.
hmotnost /g/   Du05 Du10 Du15 Du20 Du25 Du30
délka /mm/ 0,02610 0,07086 0,18419 0,51163 0,76100 1,40430
Du05 05 x 2,72 x 7,06 x 19,60 x 29,16 x 53,80
Du10 10 x 2,00 x 2,60 x 7,22 x 10,74 x 19,82
Du15 15 x 3,00 x 1,50   x 2,78 x 4,13 x 7,62
Du20 20 x 4,00 x 2,00 x 1,33   x 1,49 x 2,75
Du25 25 x 5,00 x 2,50 x 1,67 x 1,25   x 1,85
Du30 30 x 6,00 x 3,00 x 2,00 x 1,50 x 1,20  
 
Např. relace mezi Du15 a Du20:
Du20 je 1,33 krát delší a 2,78 krát těžší
Proč na krmné velikosti záleží?
Je třeba mít na paměti, že s každým soustem přijímá náš mazlíček, či celá
chovná stanice, jistý objem nestravitelných částí těl švábů, který pouze
zatěžuje zažívací trakt organismu a značně nevyužitý tvoří výkaly.
Tvrdé části exoskeletu, nohy, křídla a pod.
 
Volbou správné krmné velikosti lze tuto zátěž významně eliminovat.
 
Postupy Kolonie BLABERUS
Kolonie BLABERUS vybírá kusy švábů dle velikosti a v jednom kroku
kontroluje jejich velikost, celistvost a životaschopnost, tedy v této práci
byla využita data o švábech argentinských pouze požadované kvality.
 
Postupy jsou standardně používány při každé přípravě švábů i bez vážení.
 
Počítání švábů
Švábi jsou v témže kroku počítáni a to vždy nejméně dvakrát.
Chybovost u tohoto parametru je tak nulová nebo výjimečně téměř nulová,
protože nelze vyloučit úbytek několika málo jedinců, kteří podlehli ostatním
v nejzranitelnější fázi jejich života v průběhu svleku.
 
Vážení švábů
Pro vážení jsou náhodně v čase vybírány skupiny švábů dané velikosti
a to vždy v množství mnoha set až několika tisíců kusů.
 
Vysoký počet, u Du05 např. 5.200 kusů či u Du20 2.700 kusů, a vážení
více skupin téže velikosti v různých ročních obdobích ve značné míře
eliminuje případné odchylky výběru kusů, nasycenosti, zavodnění a pod.
 
Každé vážení konkrétní skupiny probíhá nejméně šestkrát a je stanovena
průměrná hodnota. Tam, kde to je možné, jsou stejným způsobem
zvážena dílčí množství i celek.
 
Velikost švábů
U každé velikosti je stanovena povolená tolerance a při výběru švábů
je krom jiného dodržováno zásadní pravidlo celkové délky výběru.
 
Celková délka
Výchozí úvahou je, že bude-li polovina švábů např. o jeden milimetr
menší, než stanovená velikost, a druhá polovina o jeden milimetr větší,
pak aniž by jediný měřil přesnou míru, v průměru bude velikost dodržena,
a co je podstatné, celková délka všech švábů se bude rovnat zadání
počet švábů krát zadaná délka.
Požadavek na přesnou krmnou dávku je splněn.
 
V praxi je toto pravidlo uplatňováno tak, že méně než polovina švábů
je nepatrně menších a více než polovina je větších. Skutečný průměr
i celková délka jsou lehce vyšší, než předepisuje zadání, což má zajsitit
požadovanou kvantitu s přiměřenou rezervou při současném dodržení
povolené tolerance. Např. 300 ks krát +2 mm je 60 cm navíc.
Blaberus používá pojem "skrytý bonus v délkách".
 
To má za následek, vedle lepší celkové delší a těžší krmné dávky, i to,
že skutečná délka švábů přesně neodpovídá označení velikosti a je vyšší.
Stále však v rozmezí uvedených tolerancí délek.
 
Když uvážíme, jak nesnadné je přesné změření živého švába
přínos přesnějších dat by nebyl adekvátní změněným výsledkům.
Modelované změny hodnot přináší změny v řádech setin a desetin
u hodnot vyjadřujícíh násobky velikostí a nikoli hmotností.
 
Nebylo cílem hledat vztah mezi přesnou délkou a přesnou hmotností
jednotlivce a tak uvedená nepřesnost není způsobilá zásadním
způsobem zpochybnit podstatu uvedených principů a poměrů hmotností
u porovnávaných velikostí.
 
Pokud tomu nic nebrání, je vždy vhodnější volit větší velikost švába
a nekrmit zbytečně malými sousty.
 
Ekonomická stránka téhož: 10 gramů:
Du05: 269,-  Du10: 170,-  Du15: 79,-  Du20: 39,-  Du25: 30,-  Du30: 21,-
 
Neuvedené velikosti Du35 a Du40
Du35 - pro menší procentuální zastoupení v populaci je nesnadné
získat reprezentativní množství kusů v jednom čase,
Du40 - dospělí samci - toto posuzování je irelevantní, protože sami o sobě
nepředstavují zvlášť objemné a těžké sousto
Du40 - dospělé samice - nelze zohlednit rozdílné hmotnosti v závislosti
na neznámém stupni vývoje mladých švábů v ootékách.
 
Významným důvodem u Du40 však je i to, že by byli švábi vystaveni
zbytečnému stresu pro získání nehodnotných dat.
 
mapa stránek
Blaberus nevyužívá cookies, reklamu ani šablony, není nutné s čímkoli souhlasit.
K fotografování nejsou používána usmrcená či jinak paralyzovaná zvířata.